ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย” 

 
     
          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย”  ในงาน พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2565  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)