ต้อนรับ Professor Sakkie Pretorius, Deputy Vice-Chancellor (Research) ตัวแทนจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย

 
     วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย นำโดย อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมกับงานวิเทศสัมพันธ์  โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล เป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Professor Sakkie Pretorius, Deputy Vice-Chancellor (Research) ตัวแทนจาก  Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย และประชุมหารือความร่วมมือภายใต้หัวข้อ “Synthetic Biology: Synthesising future frontiers in synthetic yeast genomics ” และโครการ ASEAN Hearing Hub  ณ ห้องประชุม 714 ชั้น 7 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี