ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย”

 
     
          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย”  ในงาน พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2566  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)