You are here

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ด้านภาษา และการพูดของนักเรียนชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา ณ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

 
 
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. นางสาวปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ด้านภาษา และการพูดของนักเรียนชั้นปฐมวัย ในชั้นเรียนโดยจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเวียนสังเกตการณ์ ณ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง ในรายวิชา รมผส 214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ (รองผู้อำนวยการ) ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com