นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ด้านภาษา และการพูดของนักเรียนชั้นปฐมวัย และประถมศึกษา ณ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง

 
 
     เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-11.30 น. นางสาวปรางทิพย์ ศิริชื่นวิจิตร นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ด้านภาษา และการพูดของนักเรียนชั้นปฐมวัย ในชั้นเรียนโดยจะมีการแบ่งกลุ่มย่อยเวียนสังเกตการณ์ ณ โรงเรียนไทยคริสเตียนสะพานเหลือง ในรายวิชา รมผส 214 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาและการพูด โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปรีชญา ธนาวัฒนเจริญ (รองผู้อำนวยการ) ให้การต้อนรับและให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้