รับการตรวจเยี่ยมการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advance HA)

 
          ตามที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) กำหนดเข้าตรวจเยี่ยมการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advance HA) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9-11 มกราคม 2566 โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  มีกำหนดรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ในวันที่ 10 มกราคม 2566 และได้นำเสนอข้อมูล พร้อมรับการตรวจเยี่ยม ณ คลินิกความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้น 4 อาคาร 4