ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ กาญจน์ลักษณ์ คันธพสุนธรา

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐