การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปีงบประมาณ 2564

 
     วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วม การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ปีงบประมาณ 2564 ระหว่าง ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร กับภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ โดยมี อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ พร้อมทั้งคณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร