โครงการ "รักน้องสื่อความหมาย รุ่นที่ 20

 
     วันอาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ "รักน้องสื่อความหมาย รุ่นที่ 20" ให้แก่นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมกันนี้มีกิจกรรมสานสายใจน้องพี่ CD จาก อาจารย์ ดร.จิตต์ปกรณ์ พิชัยธนาภรณ์, ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา และคุณเกตน์นิภา รัตนกุล ณ ลานดอกกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา