โครงการนำร่องบริการเครื่องช่วยฟังไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2558

 

ประชุมหารือโครงการนำร่องบริการเครื่องช่วยฟังไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558