โครงการ “รู้จักตนเองและผู้อื่น ผ่าน นพลักษณ์” นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่4 วันที่ 6-8 เมษายน 2567

 
     ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “รู้จักตนเองและผู้อื่น ผ่าน นพลักษณ์” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก อ.บวร วีระวัฒนานันท์,อาจารย์สีวิกา สีลภูสิทธิ์ และ อ. ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ (อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ) มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องสื่อความหมาย1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมายคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล