โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2-3 ประจำปีการศึกษา 2563

 
 
     ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการมอบเสื้อปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้นปีที่ 2-3 ประจำปี 2563 และได้รับเกียรติจาก ศ. เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ก่อตั้งภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ให้โอวาสแก่นักศึกษาฯ ใน วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ ห้อง910A-C ชั้น9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี