ข้อปฏิบัติในการสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558

 

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดทำประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง"ข้อปฏิบัติในการสอบ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558" เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2552 และประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษาระดับปริญญตรี พ.ศ.2553