การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2558

 

กำหนดการตรวจร่างกาย

วันที่ 14 มิถุนายน 2558

เวลา 09.00 - 11.00 น.

สถานที่ หน่วยสวัสดิการสุขภาพ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี (แยกตึกชัย)

อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ 1,500.- บาท

- ตรวจสุขภาพทั่วไป       - เจาะเลือดหาภูมิตับอักเสบบีและสุกใส

กำหนดการรายงานตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เวลา 08.30 - 09.00 น.

สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4

เอกสารสำหรับรายงานตัว อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้

1.       ใบสมัครคัดเลือกฯ และประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2558

2.       ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)

3.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของตนเองและผู้ปกครอง)

4.       สำเนาทะเบียนบ้าน (ของตนเองและผู้ปกครอง)

5.       รูปถ่าย 1 นิ้ว

การสอบสัมภาษณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2558

เวลา 09.00  - 12.00 น.

สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4

กำหนดการตรวจการได้ยิน

นที่ 16 มิถุนายน 2558

เวลา 09.00  - 12.00 น.

สถานที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4

อัตราค่าธรรมเนียมตรวจการได้ยิน  200-350 บาท

 

สอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-201-2208, 02-201-2425

ในเวลา 08.00-16.00 น.