พิธีมอบทุนการศึกษารามาธิบดี นักศึกษา 4 หลักสูตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
          พิธีมอบทุนการศึกษารามาธิบดี นักศึกษา 4 หลักสูตร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2566 วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล      

 

ขอขอบคุณภาพจาก: งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล