You are here

โครงการ "สื่อความหมาย ด้วยสายใย ประจำปีการศึกษา 2565" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566

 
          ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการ "สื่อความหมาย ด้วยสายใย ประจำปีการศึกษา 2565" ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 โดยออกเดินทางวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีคณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย บุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ไปทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และการประเมินภาษาและการพูด ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 1 อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จากนั้นได้เดินทางต่อไปทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีจากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 สู่น้องปี 1, กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง เพื่อน และรุ่นพี่ และกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์พี่น้องสื่อความหมาย ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com