สวัสดีปีใหม่ คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
        วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย พร้อม คณาจารย์ เข้าสวัสดีปีใหม่ ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร