โครงการ “สื่อความหมายสู่ปลายฝัน ครั้งที่ 3"

 
      ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย จัดโครงการ “สื่อความหมายสู่ปลายฝัน ครั้งที่ 3” วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-16.00 น. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มากขึ้น รวมทั้งได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของวิชาชีพนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน รวมถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ณ  ห้องประชุม 910 A-C ชั้น 9  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอขอบคุณภาพจาก: งานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล