โครงการ "สื่อความหมาย ด้วยสายใย ประจำปีการศึกษา 2566" ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567

 
     ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการ "สื่อความหมาย ด้วยสายใย ประจำปีการศึกษา 2566" ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 โดยออกเดินทางวันที่ 2 มีนาคม 2567 ซึ่งมีคณาอาจารย์ประจำภาควิชาฯ นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย บุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปี ไปทำกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและการสื่อสาร และการประเมินภาษาและการพูด ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา จังหวัดเพชรบุรี จากนั้นได้เดินทางต่อไปทำกิจกรรมสานสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีจากรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 สู่น้องปี 1, กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง เพื่อน และรุ่นพี่ และกิจกรรมสร้างปฏิสัมพันธ์พี่น้องสื่อความหมาย ณ โรงแรม Springfield Village Golf & Spa จังหวัดเพชรบุรี