กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

           ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ และตรวจการได้ยิน ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องพักนักศึกษา 1 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย อาคาร 4 ชั้น 4 ตามกำหนดการดังนี้

- 08.20-08.50 น.             รายงานตัว พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน

          - 09.00-12.00 น.             เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ

          - 09.00 -12.00 น.            ตรวจการได้ยิน

 

1 60024979 นางสาว มนสิชา บุญโญปกรณ์
2 60012596 นางสาว ฟ้าใส เส็งคำภา
3 60008654 นางสาว ณัฐกมล ถาวรบรรจบ
4 60004174 นางสาว สุรีย์พร ไวว่อง
5 60013043 นางสาว ธนภรณ์ บุญรักษาทรัพย์
6 60025955 นางสาว ปวรา จิตรบรรจง
7 60010624 นางสาว สิริพร บัวขาว
8 60017641 นางสาว จิรัชญา พิณอุดม
9 60005642 นาย ศุภณัฐ รัตนะ
10 60020987 นางสาว ซุนนียะฮ หะยีเตะ
11 60006917 นางสาว อุปล เอื้อนุกูล
12 60022458 นางสาว ธัญวีร์ เพ็งรัตน์
13 60027035 นาย วรินทร อมตเวทย์
14 60022082 นางสาว ศิรภัสสร นฤทุกข์
15 60020661 นางสาว เสาวรัตน์ คงอินทร์
16 60022251 นางสาว วานิสสา แสวงพิริยะกิจ
17 60023690 นางสาว สุนิสา สุวัตถิ
18 60028395 นางสาว จิตรลดา สุวรรณอิ่มสกุล
19 60027261 นางสาว โสมวรรณ อรุณ

 

พร้อมยื่นเอกสารหลักฐาน (อย่างละ 1 ฉบับ) ดังนี้

1.        ใบรับรองผู้สมัคร (MU.03)

2.        หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ที่กรอกข้อความครบถ้วน

3.        ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว

4.        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.        สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน

6.        ผลการสอบ PAT 2 (รหัส 72)

7.        สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง และผู้ปกครอง

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณนุชรี เอี่ยมไผ่ โทร. 02-201-2208 เวลา 08.00-16.00 น.