งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

     โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง "เคล็ด(ไม่)ลับการช่วยฝึกพูดออนไลน์ในเด็ก (สำหรับผู้ปกครอง)"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย


             

          วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย   ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางไกล เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับการช่วยฝึกพูดออนไลน์ในเด็ก (สำหรับผู้ปกครอง)” 

          โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการฝึกพูดออนไลน์ บทบาทผู้ปกครองในขณะที่นักแก้ไขการพูดทำการประเมินและขณะที่ฝึกแก้ไขการพูด ความเหมาะสมของระยะเวลาในการรอคอยให้เด็กแสดงความสามารถด้วยตนเอง ตลอดจนถึงวิธีการช่วยเหลือเด็กตามลำดับขั้น เพื่อให้บรรลุกิจกรรมการฝึกพูดออนไลน์ มีผู้สนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 40 คน แบ่งเป็นผู้ปกครองที่เข้ารับบริการฝึกพูดออนไลน์ที่คลินิกฝึกพูด โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 22 คน และผู้สนใจการฝึกพูดออนไลน์ จำนวน 18 คน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินโครงการ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยนักแก้ไขการพูดในขณะฝึกพูดออนไลน์ เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 66.7 และมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ ในระดับพึงพอใจถึงพึงพอใจมากร้อยละ 94.1