You are here

งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

     โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ "รามาโมเดล: ฝึกพูดออนไลน์"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย


             วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “รามาโมเดล: ฝึกพูดออนไลน์” ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อนำร่องในการปรับรูปแบบการให้บริการการแก้ไขการพูดผ่านระบบออนไลน์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีนักแก้ไขการพูดสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินโครงการ นักแก้ไขการพูดที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นในการฝึกพูดออนไลน์ เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของตนเอง
 
 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com