งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2564

     โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ "รามาโมเดล: ฝึกพูดออนไลน์"

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย


             วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมทางวิชาการ “รามาโมเดล: ฝึกพูดออนไลน์” ผ่านทางระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ เพื่อนำร่องในการปรับรูปแบบการให้บริการการแก้ไขการพูดผ่านระบบออนไลน์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 มีนักแก้ไขการพูดสนใจและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการนี้ จำนวนทั้งสิ้น 46 คน ซึ่งภายหลังจากการดำเนินโครงการ นักแก้ไขการพูดที่เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการนี้ อีกทั้งได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นในการฝึกพูดออนไลน์ เพื่อนำไปปรับใช้ในโรงพยาบาลของตนเอง