พัฒนาการของภาษาและการพูด ช่วงอายุแรกเกิด-1ปี

พัฒนาการทางภาษาถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 

1.ความเข้าใจภาษา คือ ...
การที่เด็กเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดสื่อสาร ทั้งในแง่ของการเข้าใจคำศัพท์ การเข้าใจคำสั่ง คำถาม ตลอดจนเข้าใจประโยค เรื่องเล่ายาวๆ หรือการสนทนาที่ซับซ้อนได้

2.การสื่อสาร / การพูด คือ ...
การที่เด็กสื่อสารโดยใช้ทั้งสีหน้า ท่าทางภาษากาย รวมทั้งการใช้คำพูดในการสื่อสารกับคู่สนทนาหรือสื่อสารกับผู้อื่นได้ ตลอดจนสามารถสื่อสารโดยใช้ประโยคยาวที่มีความซับซ้อน หรือใช้ภาษาในการบรรยายอธิบาย และเล่าเรื่องได้