งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2565

     โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย


             

          วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี  ได้จัด "โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 4" (OAEs4) ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ  webex by cisco โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  พร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.นิตยา เกษมโกสินทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย และ แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษณ์ หัวหน้ากลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

         ในการอบรมฯ ครั้งนี้ มีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.สิทธิประภา อิศรางกูร ณ อยุธยา, แพทย์หญิงนภัสถ์ ธนะมัย, แพทย์หญิงสมจินต์ จินดาวิจักษณ์, คุณธนากิจ ชวยบุญชุม และอาจารย์ ดร.รดา ดารา  

         การอบรมฯ จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1, 6-7, 13-14, 20-21 มิถุนายน และวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน จาก โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ มีการฝึกการใช้เครื่องมือ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย  สำหรับการฝึกปฏิบัติจริง ณ หออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลรามาธิบดี และหออภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลราชวิถี

 
 

 

         


     การฝึกการใช้เครื่องมือ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย