You are here

แนวทางการสอบสัมภาษณ์ ระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio (รอบที่ 1/2) ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม/รายละเอียด

วัน - เวลา

 วิธีการ/สถานที่

1. กรอกแบบยืนยันการเข้ารับการสัมภาษณ์โดยผ่านทาง google form จากเว็บไซต์ https://www.rama.mahidol.ac.th/commdis  

วันที่ 17-19 ม.ค. 66

https://www.rama.mahidol.ac.th/commdis 

2. ดำเนินการจัดทำตามข้อ 1.  

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 ม.ค. 66
เวลา 15.00 น.

ผ่าน google form
3. สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 66
8.00 น. – 12.00 น.
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย ชั้น 4 อาคาร 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (พญาไท)

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 66
7.45 น. เป็นต้นไป

1. แฟ้มสะสมผลงาน 
2. สำเนาผลการตรวจร่างกาย/ผลการตรวจการได้ยิน 
3. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (ผ่านสัมภาษณ์)

วันที่ 25 ม.ค. 66
9.30 น.

https://tcas.mahidol.ac.th