แนวทางการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3 : รับสมัคร คัดเลือกและบริหารจัดการร่วมกัน (Admission) รูปแบบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

ตารางสรุป แนวทางการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

 

 

 

ส่วนงาน/หลักสูตร

รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วท.บ.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

1. การสัมภาษณ์ : งดการสอบสัมภาษณ์

2. การตรวจร่างกาย : โรงพยาบาลของรัฐ-เอกชน หรือศูนย์การแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที่มาตรวจสาขาโรงเรียนเรวดี กรุณานำเอกสารแนบมา ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
หลังจากตรวจร่างกายที่ รพ.ของรัฐ-เอกชน แล้ว Scan ผลการตรวจฯ
ส่งมาที่ e-mail : boontrika4956@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

3. ส่งเอกสาร สำหรับรายงานตัวทั้งหมด (ฉบับสำเนา)
นำส่งเอกสารฉบับจริงตามมาภายหลังที่ภาควิชาฯ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ตามที่อยู่ด้านล่าง 

ที่อยู่ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
อาคาร 4 ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทร. 02-201-2208

3.1 เอกสารสำหรับรายงานตัว อย่างละ 1 ฉบับ

  1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ของตนเองและผู้ปกครองพร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ของตนเองและผู้ปกครอง)
  4. ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล
  5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  6. ใบรับรองผู้สมัครคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้ และใบแสดงคะแนน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล หัวข้อ “ดาวน์โหลดเอกสาร” URL :https://tcas.mahidol.ac.th/documents.html
  7. ใบแสดงผลคะแนนวิชาสามัญ

3.2 แบบฟอร์มใบตรวจร่างกายของคณะ (ตรวจสุขภาพเบื้องต้น เอกซเรย์ปอด ตรวจปัสสาวะ ตรวจการได้ยิน) โดยตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐบาล-เอกชน หรือศูนย์การแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : โปรดรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารข้างต้นทุกฉบับ