แนวทางการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล รอบที่ 3 : รับตรงร่วมกัน Admissions 1 และ Admissions 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ตารางสรุป แนวทางการสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

 

ส่วนงาน/หลักสูตร

รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วท.บ.
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย

การสัมภาษณ์ : งดการสอบสัมภาษณ์

การตรวจร่างกาย : โรงพยาบาลของรัฐ-เอกชน หรือศูนย์การแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ : เฉพาะกรณีที่มาตรวจสาขาโรงเรียนเรวดี กรุณานำเอกสารแนบมา ดังนี้
1. บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

หลังจากตรวจร่างกายที่ รพ.ของรัฐแล้ว Scan ผลการตรวจฯ
ส่งมาที่ e-mail : boontrika4956@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร