ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

 

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

ผศ. ดร.รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์กุล

ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล