ขอความร่วมมือ ศิษย์เก่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ตอบแบบสำรวจการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมของศิษย์เก่า และแบบสอบถามความคิดเห็นของศิษย์เก่าเกี่ยวกับหลักสูตร ประจำปี 2565

 

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่แบบตอบแบบสำรวจการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมของศิษย์เก่า และแบบสอบถามความคิดเห็นของศิษย์เก่าเกี่ยวกับหลักสูตร ประจำปี 2565 ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เข้าร่วมตอบแบบสำรวจในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถตอบแบบสำรวจตามลิ้งค์ข้างต้นนี้ 

1. ตอบแบบสำรวจการศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมของศิษย์เก่า 

Link : https://forms.gle/4ag1iAJJvVmcvvDy7

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของศิษย์เก่าเกี่ยวกับหลักสูตร

Link : https://forms.gle/edANYXosDMKULnjj6