You are here

ขอชื่นชมและยกย่องการปฏิบัติงานของนายพงศกร ล้อประเสริฐ โดยได้รับคำชื่นชมและยกย่องจากผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอชื่นชมและยกย่องการปฏิบัติงาน แด่

นายพงศกร ล้อประเสริฐ

โดยได้รับคำชื่นชมและยกย่องจากผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี