You are here

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่ ผู้ช่วยอาจารย์  ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก Doctor of Philosophy Communication Sciences and Disorders  University of South Florida, USA

ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง แด่

ผู้ช่วยอาจารย์ ดร.อังคณา เลิศภูมิปัญญา

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก

Doctor of Philosophy Communication Sciences and Disorders 
University of South Florida, USA

ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com