ประชาสัมพันธ์การรับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนักแก้ไขการได้ยิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์