You are here

โครงการชิงทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2015

 

 

     โครงการชิงทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship 2015 เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงความสามรถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคริปวิดีโอสั้นไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อง Go Furtyer ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในแนวคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความมีคุณภาพ การประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อชิงทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน

     นักศึกาาที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://pda.or.th/gofurtherscholarship/

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com