You are here

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

 

 

     เนื่องด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา จึงได้ดำเนินการโครงการมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"  เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี

     โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถ Download ขอรับในสมัครได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th

     ระเบียบการให้ทุน Download

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com