You are here

โครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงวัย"

 

 

     สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "การศึกษา 5 ช่วงวัย" โดยให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมเสนอแนวความคิดและมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาในแต่ละช่วงวัย โดยใช้ภาพภ่ายเป็นสื่อการบอกเล่าเรื่องราวการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

     ทางผู้จัดทำโครงการได้ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่มีความสนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ : Click

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com