ขอเชิญส่งคลิปสั้นเข้าประกวดในหัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน"

 

 

     ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ได้จัดทำโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์การออกแบบเพื่อทุกคนโดยการใช้สื่อออนไลน์ หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน" ในการนี้จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยส่งคลิปสั้นเข้าประกวด เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์และเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมให้ดียิ่งขึ้น

     ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 095-250-6151, 083-701-0260

     E-mail : ud.clip.award2015@gmail.com

     Facebook Fanpage : โครงการประกวดคลิปสั้น หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ใส่ใจการออกแบบเพื่อทุกคน"