ทุนสนันสนุนการทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย

                     ทุนนักศึกษาสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์บางส่วนสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. วัตถุประสงค์

     เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ

๒. รายละเอียดการให้ทุนสำหรับนักศึกษา

      จำนวนทุน  ๔  ทุน

      มูลค่าทุนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท

      กำหนดการยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

      ประกาศผลการพิจารณาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครขอรับทุน

     ๓.๑ เป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ที่กำลังศึกษาอยู่

     ๓.๒ กรณีที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการเดียวกันจากแหล่งทุนอื่น ทุนที่ได้รับต้องมีมูลค่าไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาทต่อปี

๔. คุณสมบัติของโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอ

     ๔.๑ เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ให้ดำเนินการเป็นวิทยานิพนธ์ได้ รวมทั้งได้รับอนุมัติแต่งตั้ง

     คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว

     ๔.๒ เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย (ในการเขียน)

     ๔.๓ โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

๕. การเสนอขอรับทุน

     ๕.๑ การเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้เสนอตามแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารดังนี้

              -สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

              -รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๑ รูป

     ๕.๒ เสนอสรุปโครงร่างวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 10 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทย

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน

     ๖.๑ จะพิจารณาให้ทุนสำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์

     ๖.๒ ผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่ยุติโดยไม่มีการอุทธรณ์

๗. การติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ สำนักงานธุรการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ อาคาร ๔ ชั้น ๔

     โทร. 02-201-2208 02-201-2425 โทรสาร 02-201-2208 

 

download ใบสมัคร