แนวปฏิบัติในการขออนุมัติคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

 

 

 

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้กำหนดให้นักศึกษาจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษากรณีที่นักศึกษาขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาจะต้องนำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับประกอบคำร้องขอเงินคืนทุกครั้ง

หากผู้ปกครองนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงไปขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตรจากต้นสังกัดแล้ว นักศึกษาไม่สามารถนำต้นฉบับมาคืนได้ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าว

นักศึกษารายใดประสงค์ขอค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ต้องแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริงที่มีรายการค่าธรรมเนียมขอคืนแะลส่งเรื่องมายังกองบริหารการศึกษาเพื่อนำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติคืนเงินทุกครั้ง