กำหนดการสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557

 

ด้วยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดตารางสอบสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  ณ  ศาลายา  ของภาคการศึกษาต้น ดังต่อไปนี้