ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลประจำปี 2559

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2559 ดังนี้

1. นายเกรียงไกร ภูริปัญโย

2. นายพงษกร ล้อประเสริฐ

 

ประกาศตามเอกสารแนบนี้ ----> Download