เปิดรับสมัครนักเวชศาสตร์และการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่