You are here

กำหนดการให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

ตามที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้มีการให้กู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ดังนั้น เำพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กองกิจการนัีกศึกษาจึงได้จัดทำำกำหนดการให้กู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับผู้กู้ยืม(กยศ.)ให้ดำเนินการขั้นตอนดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและสวัสดิการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3 โทร. 02-849-4506-7

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com