You are here

การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแก่บุคคลซึงอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้ประจำปี 2557


ตามที่กองทัพบกจะทำการตรวจเลือกทหารกองเ้กินที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ เข้ารับราชการทหารกองประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2557 นั้น เพื่อให้นักศึกษาชาย ผู้ที่มีสัญชาติไทย เกิดปี พ.ศ.2536 ซึ่งมีอายุครบกำหนดต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเพื่อเข้ารับราชการทหารกองประจำปี 2557 ได้เตรียมยื่นหลักฐานเพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ได้ทันตามเวลาที่กำหนด ดังมีรายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

สามารถดาวน์โหลดูรายละเอียดได้ที่นี่>>>>> ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>>> ดาวน์โหลด
 

**ส่งเ้ิิิอกสารพร้อมหลักฐานได้ที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย  ก่อนวันที่ 17 ตุลาคม 2556  ในวันและัเวลาราชการ**

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com