โครงการ Global Korea Scholarship Program

 

โครงการ Global Korea Scholarship Program ณ Seoul National University    

รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตั้งแต่ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) และระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ในช่วง Spring semester 2014 (มี.ค.-มิ.ย. 2557)

โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-849-6223 ติดต่อ นายดิษยนันท์ เพชรผ่องใส 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00/4.00 Scale
2.มีผลสอบ TOEFL iBT 88 หรือ IELTS 6.0
3.หากผู้สนใจต้องการศึกษาสาขาวิชา Korean History ต้องมีผลการสอบความรู้ความสามารถทางภาษาเกาหลี Korean Language Proficiency (KLPT) / Teat of Proficiency in Korean(TOPIK) ไม่ต่ำำกว่าระัดับ 5

-SNU จะยกเว้นค่า Tuition Fee ให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้่าร่วมโครงการ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าบัตร โดยสารเครื่องบินไป - กลับ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายประจำเดือนเอง

-มหาวิทยาลัยมีโครงการทุนแลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ดูรายละเอียดของ SNUได้ที่นี่ >>>>> ดาวน์โหลด