ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวปานใจ แก้วไทรจีน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านฟังเสียง