ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม

 
     ขอแสดงความยินดีกับ นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2560 ซึ่งได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ จาก ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในงานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากร ณ ห้องประชุุม910A-B อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในวันพุธ ที่15 สิงหาคม 2561