หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา มสสม 103 แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน (HPHR 103 Concepts and Case Studies of Human Rights)

 

สำหรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีทุกชั้นปี

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดการเรียนการสอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา มสสม 103 แนวคิดและกรณีศึกษาสิทธิมนุษยชน (HPHR 103 Concepts and Case Studies of Human Rights) ขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557