เยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย

รศ.ดร.สุมาลัย มารุ่งโรจน์
และ นศ. จาก Texas A&M International University
พร้อมทั้ง
Assoc.Prof. Pao-Chuan Torng และ นศ.จาก
National Taipei University of Nursing and Health Sciences.
เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิทยาศาตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560