แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้

 

แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย 

ตามลิงค์ http://www.hrsurvey.issurvey.net/hrsurvey/index.php/144141/lang-th

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2557