You are here

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม

 

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเช็กกิม

ด้วยมูลนิธิตั้งเช็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 20 ทุน ทุนละ 8,000 บาท่ ให้แก่นิสิตนักศึกษาระด้ับปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดี มีจริยธรรม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจ    กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครพร้อมทั้งเขียนเรียงความ เรื่อง  "ความรู้ การศึกษา อนาคต" โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่  >>>> ดาวน์โหลด

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มาที่ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย ฯ อาคาร 4 ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  คุณวาสินี   ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-201-2208, 02-201-2425

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com