You are here

โครงการฝึกอบรมนานาชาติ

 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดฝึกอบรมนานาชาติ หลักสูตร "Social and Health Development"

ให้แก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาลของประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาไทย จำนวนประมาณ 30 คน ในระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจปัญหาสังคมและสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้แนวคิดของการสาะารณสุขมูลฐานและศึกษาชุมชนโดยสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนเมืองและชนบทในประเทศไทย

ผู้เข้าอบรมต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

2.เป็นผู้ที่สนใจปัญหาสังคม ปัญหาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างจริงจัง

3.สนใจแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนคติและประสบการณ์ในปัญหาดังกล่าวกับนักศึกษาต่างชาติ

4.มีความรู้ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี สามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาต่างชาติได้

 

สามารถส่งชื่อและประวัติการศึกษามาได้ที่ภาควิชาฯ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม  2558 เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันสุขภาพอาเซียน

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ  CommDis.mahidol.ac.th 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
อาคาร 4 ชั้น 4  เลขที่ 270 ถนนพระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400    
งานบริการผู้ป่วยคลินิก  02-201-1476, 02-201-1448  สำนักงานโทร. 02-201-2208 , 02-201-2425  
โทรสาร 02-201-2208  Email  rama.mahidol.cd@gmail.com